รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 tcas2565 มก.ฉกส.

ขอแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

0

ประวัติคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จัดตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2543 (ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการจัดตั้งคณะ สำนัก และสำนักงานวิทยาเขต ที่จังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2543) ได้เริ่มดำเนินการเรียนการสอนใน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และ สาขาวิศวกรรมโยธา ตั้งแต่ภาคต้นปีการศึกษา 2543

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ให้พื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมและสารสนเทศ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การผลิตและการพัฒนาที่เป็นอุตสาหกรรมและทันสมัย สาขาวิชาที่ทำการเปิดสอนในปัจจุบันมี 6 สาขาวิชา ได้แก่

  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
  • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาเคมีประยุกต์
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ที่   http://kuse.csc.ku.ac.th/

 

แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน

Comments are closed.