รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 tcas2565 มก.ฉกส.

ขอแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

0

ประวัติคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จัดตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2543 (ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการจัดตั้งคณะ สำนัก และสำนักงานวิทยาเขต ที่จังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2543)  โดยได้เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ให้ความสำคัญในศาสตร์และศิลป์ของการจัดการและบริหารทรัพยากรและบุคคล การจัดการธุรกิจ รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สาขาวิชาที่ทำการเปิดสอนในปัจจุบันมี  8 สาขาวิชา ได้แก่

  • สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชาการเงิน
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • สาขาวิชานิติศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ที่  http://fam.csc.ku.ac.th/

แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน

Comments are closed.