ก้าวสูทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561

0

พิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561

ซ้อมย่อย 13 – 14 ตุลาคม 2561 • ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ซ้อมใหญ่ 18 ตุลาคม 2561 • ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

วันรับพระราชทานปริญญาบัตร 24 ตุลาคม 2561 • ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

แชร์