ก้าวสูทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนิสิตสหกิจดีเด่น ประจำปี 2561 ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

0

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนิสิตสหกิจดีเด่น ประจำปี 2561 ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

นิสิตสหกิจศึกษาระดับดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แก่ น.ส. ปาริชาติ เทศสาลี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ NATIONAL CENTRAL UNIVERSITY,TAIWAN

ระดับดี น.ส. วิมล เครือคำไหล สาขาสัวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ฟาร์มลพบุรี

นิสิตสหกิจศึกษาระดับดีเด่น กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ นายวรวุฒิ คิมทอง สาขาวิชาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชล)

แชร์