ก้าวสูทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการเงิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความประพฤติดี

0

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชลธิชา ผ่านสุวรรณ ชั้นปีที่ 3 นิสิตสาขาวิชาการเงิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความประพฤติดี โดยสมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)

แชร์