ก้าวสูทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โครงการเตรียมความพร้อมในการทำงานสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

0

โครงการเตรียมความพร้อมในการทำงานสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

“การพัฒนาบุคลิกภาพสู่สากลและการเขียน RESUME เพื่อการสมัครงาน”

รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น.

(สำหรับนิสิตคณะสาธารณสุขศาสาตร์ นิสิตสหกิจศึกษา และนิสิตผู้ที่มีความสนใจ)

แชร์