ผู้เขียน admin

อาคารและภูมิสถาปัตย์
0

อาคาร 5 (หอพักนิสิตหญิง)

อาคารหอพักนิสิตหญิง เป็นอาคารหลังที่ห้า สูง 4 ชั้น พื้นที่ 6,234 ตารางเมตร งบประมาณ ก่อสร้าง 40,940,000.00 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2541 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2543 หอพัก…

อาคารและภูมิสถาปัตย์
0

อาคาร 4 (หอพักนิสิตชาย)

อาคารหอพักนิสิตชาย เป็นอาคารหลังที่สี่ สูง 4 ชั้น พื้นที่ 6,234 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 40,940,000.00 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2541 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2543 หอพักนิ…

อาคารและภูมิสถาปัตย์
0

อาคาร 3 (อาคารชุดพักอาศัย)

อาคารชุดพักอาศัย เป็นอาคารหลังที่สาม สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เสด็จเป็นองค์ประธาน ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2542 เวลา 14.39 น. พื้นที่ 4,435.60 ต…

อาคารและภูมิสถาปัตย์
0

อาคาร 2 (อาคารเรียนรวม)

อาคารเรียนรวมเป็นอาคารหลังที่สอง สูง 3 ชั้น พื้นที่ 6,375.62 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 62,674,000.00 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 รูปแบบอาค…

อาคารและภูมิสถาปัตย์
0

อาคาร 1 (อาคารบริหาร)

อาคารบริหารเป็นอาคารหลังแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชก…

วนานันทอุทยาน
0

อุทยานถิ่นมั่นในพุทธธรรม

อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม เป็นอาคารหลังที่สิบห้า ตั้งอยู่ในบริเวณเหนืออ่างสกลนคร บนพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ งบประมาณการก่อสร้าง 6,000,000.00 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันท…

วนานันทอุทยาน
0

อุทยานเกษตร 50 พรรษา วชิราลงกรณ

ตามโครงการจัดตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่จังหวัดสกลนคร ในปี พ.ศ. 2538 เพื่อรองรับงานวิชาการของโครงการตามพระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการศิลปาชีพพิเศษ ของพระบาทสมเด็จพระ…

วนานันทอุทยาน
0

อุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 เป็นวิทยาเขตแห่งที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมตราฉลอ…

วนานันทอุทยาน
0

อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ

พื้นที่บริเวณหนองหารน้อยนี้มีพื้นที่ประมาณ 700 ไร่ อยู่ห่างจากพื้นที่ตั้งวิทยาเขต หลัก ตำบลเชียงเครือประมาณ 5 กิโลเมตร พื้นที่บริเวณหนองหารน้อยนี้จะพัฒนาเป็น “อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งมีวัตถุ…

วนานันทอุทยาน
0

วนานันทอุทยาน

วนานันทอุทยาน หมายถึง อาณาบริเวณพื้นที่ป่าไม้และธรรมชาติ สวยงาม อุดมสมบูรณ์ เมื่อสรรพสิ่งมีชีวิตอยู่อาศัย รื่นรมย์ มีความสุข ซึ่งหมายถึง อาณาบริเวณของวิทยาเขตฯ มีลักษณะของความเป็นวนานันทอุทยาน อันเป็น…