มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรปริญญาโท

0

หลักสูตรปริญญาโท

ค่าลงทะเบียนต่อปีการศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ภาคปกติ โครงการพิเศษ
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 33000
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 37000
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 39000
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 90000
คณะสาธารณสุขศาสตร์
-หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 37000
แชร์