ก้าวสูทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านร่วมคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รายหลักสูตร ใน “โครงการคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์” ประจำปีงบประมาณ 2560

0

ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านร่วมคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รายหลักสูตร ใน “โครงการคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์” ประจำปีงบประมาณ 2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2560 ผ่านโปรแกรมการคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ URL :http://lib.ku.ac.th/4plus/ โดยใช้ Account nontri ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุภารัตน์  พหรเมือง หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 5401

แชร์