ก้าวสูทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ตรวจสอบรายชื่อขอผ่อนผันทหารตามภูมิลำเนาทหารปี 2560

0

ตรวจสอบรายชื่อขอผ่อนผันทหารตามภูมิลำเนาทหารปี 2560

แชร์