ก้าวสูทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

0

ประวัติสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

สำนักงานวิทยาเขต จัดตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2543 (ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการจัดตั้งคณะ สำนัก และสำนักงานวิทยาเขต ที่จังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2543)

สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทำหน้าที่ประสานงานกลางในการดำเนินงานด้านการบริหารงานทั่วไปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ภายใต้รูปแบบการบริหารงานแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” จึงกำหนดให้ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2543 เป็นวันก่อตั้งสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีการแบ่งส่วนราชการออก เป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายกิจการนิสิต และฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ต่อมาในปี 2557 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมติให้ดำเนินการปรับโครงสร้างหน่วยงาน และกำหนดให้สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ให้มีการจัดตั้งหน่วยงานระดับกอง ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557)  ประกอบด้วย

  1. กองบริหารทั่วไป
  2. กองบริหารวิชาการและกิจการนิสิต
  3. กองบริหารการวิขัยและบริการวิชาการ
  4. กองบริการกลาง

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ที่  http://occ.csc.ku.ac.th/

แชร์