ก้าวสูทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Admission Kasetsart University – คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

0

Admission Kasetsart University – คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

1.เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

3.วิศวกรรมไฟฟ้า

4.วิศวกรรมโยธา

5.เคมีประยุกต์

6.วิทยาการคอมพิวเตอร์

7.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

8.วิศวกรรมอุตสาหการ

แชร์