ก้าวสูทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ตรวจสอบรายชื่อที่ภูมิลำเนาทหารของตนเอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

0

การตรวจสอบรายชื่อที่ภูมิลำเนาทหารของตนเอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ และรายงานตัวตามที่ระบุไว้ในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.๓๕) นิสิตที่ส่งเอกสารเพื่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร (นิสิตที่เกิด พ.ศ.๒๕๔๑) และ นิสิตที่เกิดตั้งแต่ (พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๐) ที่ได้ดำเนินการส่งเอกสารเพื่อขอผ่อนผันการรับราชการทหารแล้ว ขอให้ดำเนินการรายงานตัวตามที่ระบุไว้ในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.๓๕)

แชร์