เรียกดูข้อมูล: แนะนำวิทยาเขต

Unseen นนทรีอีสาน
0

ดอกไม้บานที่นนทรีอีสาน

…ยามอรุณ รุ่งฟ้า พากลีบสาน ชวนเบิกบาน ล้อลม ชมดินให้ แต่งแต้มดิน แต้มฝัน แต้มพงไพร ดินฉ่ำใจ ดอกไม้บาน พร้อยพราวพง… ……………………………………………… ตามบทกวีข้างต้น ที่ได้กล่า…

Unseen นนทรีอีสาน
0

ลานปรัชญา

เป็นการประยุกต์นำเสาคอนกรีตที่ทำด้วยทรายล้างจากอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)  มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมุ่งเน้นในด้านการใช้เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงภารกิจหลัก 4 ประการของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านการเรีย…

Unseen นนทรีอีสาน
0

หมุดศูนย์กลางวิทยาเขต

การพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทางด้านกายภาพและทางด้านการเรียนการสอนจำเป็นต้องมีหมุดหลักฐาน เพื่อใช้ในการอ้างอิงกำหนดตำแหน่งทางในทางราบและทางดิ่ง ซึ่งแต่เด…

Unseen นนทรีอีสาน
0

ลานอนุสรณ์เครื่องบินเชียงเครือ

พื้นที่สนามบินเก่าเชียงเครือในอดีตได้ถูกพัฒนาเพื่อใช้รองรับภารกิจอื่นนอกเหนือจากเป็นพื้นที่สนามบินตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนาม เช่น พื้นที่ผลิตพืชอาหารสัตว์ โครงการอีสานเขียว เป็นต้น ปัจจุบันพื้นที่สนามบ…

อาคารและภูมิสถาปัตย์
0

อาคาร 16 (อาคารสถานพยาบาล)

อาคารสถานพยาบาล เป็นอาคารหลังที่สิบหก  สูง 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 1,188 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 14,930,000 บาท  เริ่มก่อสร้างวันที่ 10 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2549   ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 7 ตุลา…

อาคารและภูมิสถาปัตย์
0

อาคาร 15 (อาคารถิ่นมันในพุทธธรรม)

อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม เป็นอาคารหลังที่สิบห้า ตั้งอยู่ในบริเวณเหนืออ่างสกลนคร บนพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ งบประมาณการก่อสร้าง 6,000,000.00 บาท  เริ่มก่อสร้างวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2548  ก่อสร้างแล้วเสร็จวั…

อาคารและภูมิสถาปัตย์
0

อาคาร 14 (อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ)

อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ เป็นอาคารหลังที่สิบสี่ สูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 9,960.40 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 87,000,000.00 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2548 โดย รองศาสตราจารย์ …

อาคารและภูมิสถาปัตย์
0

อาคาร 13 (พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ )

พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ เป็นอาคารหลังที่สิบสาม สูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 3,200 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 40,000,000.00 บาท โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจาก ดร.กนิษฐา กาญจนจารี ประธาน…

อาคารและภูมิสถาปัตย์
0

อาคาร 12 (อาคารสนามกีฬา)

อาคารสนามกีฬางบประมาณการก่อสร้าง 19,983,600.00 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2547 แล้วเสร็จวันที่  26 มีนาคม พ.ศ. 2548 ประกอบด้วยอัฒจันทร์ขนาดความจุ  25,000 คน มีพื้นที่เตรียมความพร้อมสำหรับน…

อาคารและภูมิสถาปัตย์
0

อาคาร 11 (โรงกรองน้ำและหอวิทยาเขต)

โรงกรองน้ำและหอวิทยาเขต ใช้เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาของวิทยาเขต งบประมาณในการสร้าง 26,900,000.00 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 7 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2546 แล้วเสร็จวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2547 ผลิตน้ำประปาได้วันละ 20…