ผู้เขียน ศิวชาติ นาถาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

โครงการบัณฑิตยุคใหม่ สำหรับชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการบัณฑิตยุคใหม่ สำหรับชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 (ปัจฉิมนิเทศ) และโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะทางอาชีพและการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นสำหรับนิสิต มก.ฉกส. ในวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอเชิญนิสิตทุกระดับการศึกษา เข้าประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

ขอเชิญนิสิตทุกระดับการศึกษา เข้าประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2560 ที่ https://eassess.ku.ac.th/AssessKU-V3/

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอเชิญนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมการอบรม “การอบรมให้ความรุ้เกี่ยวกับความปลอดภัยฝนการทำงาน” ณ อาคารเรียนรวม (อาคาร2)

ขอเชิญนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมการอบรม “การอบรมให้ความรุ้เกี่ยวกับความปลอดภัยฝนการทำงาน” ณ อาคารเรียนรวม (อาคาร2)

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ บริเวณโถงอาคารเรียนรวม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอเชิญร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “หลักการปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวกับการเงินและการพัสดุ”

ขอเชิญร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “หลักการปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวกับการเงินและการพัสดุ” ในระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องนนทรี ชั้น 2…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต รดน้ำดำหัวขอพร รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต รดน้ำดำหัวขอพร รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ในวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 09.30 ณ บริเวณห้องโถง อาคารบริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 3-4 หรือนิสิตผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและรับสมัครงาน

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 3-4 หรือนิสิตผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม เตรียมความพร้อมในการสมัครงานและรับสมัครงาน  ในวันที่ 1-2 พ.ค.60 นี้ ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอเชิญฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครใจเข้าร่วมการ สรรหาผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ กองบริหารวิชาการและนิสิตและกองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอเชิญฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครใจเข้าร่วมการ สรรหาผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ กองบริหารวิชาการและนิสิตและกองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เอกสาร1 เอกสาร2

ข่าวรับสมัครงาน
0

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 6 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 6 อัตรา รายละเอียด ใบสมัคร

ข่าวรับสมัครงาน
0

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการเงินและการบัญชี 2 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการเงินและการบัญชี 2 อัตรา รายละเอียด ใบสมัคร