มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรปริญญาตรี

0

หลักสูตรปริญญาตรี

ค่าลงทะเบียนต่อปีการศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ภาคปกติ โครงการพิเศษ
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร  25200
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต  30000
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  30000
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง  25200
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  25200
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ  30000
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30000
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์  30000
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  30000 58000
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  30000
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)  30000
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 30000 58000
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม  30000 58000
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30000
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน  23200
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  23200
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว  23200
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  23200
-หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  23200
-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  23200
-หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23200
คณะสาธารณสุขศาสตร์
-หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  25200 39600
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 25200
แชร์