ก้าวสูทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ซุ้มประตูพญานาค สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์

0

ซุ้มพญานาค ซุ้มประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย ได้ออกแบบเป็นรูปพญานาค 2 ตัว ชูสัญลักษณ์ของวิทยาเขตมีประตูทางเข้าและออกกว้างด้านละ 5 เมตร และมีรั้วตามรูปแบบของรั้วที่บางเขน ยาวด้านละ 100 เมตร รั้วโดยรอบพื้นที่เป็นเสาคอนกรีต ขึงรวดหนามตลอดพื้นที่ ได้วางระบบสารสนเทศที่ค่อนข้างสมบูรณ์

เนื่องจากวิทยาเขตแห่งนี้ ทบวงได้กำหนดนโยบายในการจัดตั้งให้เป็นวิทยาเขตสารสนเทศที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งในภาคอีสาน การวางระบบสารสนเทศทุกอาคารให้สามารถติดต่อถ่ายเทข้อมูลกันได้ตลอดเวลาและสามารถรองรับความก้าวหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

วิทยาเขตได้สร้างรั้วลวดหนามล้อมรอบพื้นที่ 4,000 ไร่ และได้สร้างลวดหนามรอบพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ ของอุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถโดยแบ่งเป็น 4 พื้นที่แต่ละพื้นที่แบ่งโดยถนน ในละพื้นที่จะมีประตู นอกจากนี้ได้ก่อสร้างประตูทางเข้าวิทยาเขตที่เป็นรูปลักษณ์ของพญานาคให้น้ำซึ่งเกี่ยวข้องกับเกษตรศาสตร์ ศาสตร์ของแผ่นดิน

แชร์