ก้าวสูทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

สมัครผ่านโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

0

สมัครโดยใช้เกรดเฉลี่ย และแผนการเรียน ประกอบการสมัครเท่านั้น  สมัครออนไลน์

คลิก https://misreg.csc.ku.ac.th/admission/?page_id=390

แชร์