รับสมัครนิสิตเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเข้าทำงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) เฟส 2

0

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเข้าทำงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)
📌ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ คลิ้กที่นี่

📌 **ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างงานของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ดาเนินการ

1. ยืนยันสิทธิ์ผ่านลิงค์ https://forms.gle/q7qnEn5R5144SrLPA หรือสามารถยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเอง ได้ที หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ ห้องเลขที 1-109 ชั้น 1 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โทร 042-725017 ตั้งแต่วันที 29 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

2.ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวและปฐมนิเทศ ในวันที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารวิทยา เขตเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สกลนคร เวลา 08.30 –12.00 น. โดยเตรียมสาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประชาชน ใบรับรอง แพทย์ (โรงพยาบาลของรัฐ) สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ธนาคารกรุงไทย) เพือเตรียมเอกสารดาเนินการจัดทำสัญญาจำนวน 4 ชุด

แชร์