เรียกดูข้อมูล: แนะนำวิทยาเขต

การเข้าศึกษา
0

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา ภาคปกติ โครงการพิเศษ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร 12600 -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา…

แนะนำวิทยาเขต
0

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นสถาบันที่มีความมุ่งมั่นในการสั่งสม เสาะแสวงหาและพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำทิศทาง ส…

การบริหาร
0

โครงสร้างการบริหาร มก.ฉกส.

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  สายตรงผู้บริหาร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐวัฒน์  ลิม…

การเข้าศึกษา
0

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท ค่าลงทะเบียนต่อปีการศึกษา   ภาคปกติ โครงการพิเศษ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร -หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16500 -หลักสูตรวิทยาศา…

การบริหาร
0

คณะกรรมการประจำวิทยาเขต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  สายตรงผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐวัฒน์  ลิมป์สุรพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน  สายตรง…

แนะนำวิทยาเขต
0

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นวิทยาเขตที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อเริ่มก่อตั้งวิทยาเขตในปี 2538 ได้ใช้ชื่อว่า “วิทยาเขตสกลนคร (ภูพานกาญจนาภิเษก)” ต่อมาในวัน…