รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 tcas2567 มก.ฉกส.

การจัดการความรู้ (KM)

0

นโยบายและแนวทางการจัดการความรู้ มก.

การดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ ปี ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีเปาหมายในการพัฒนาองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรูจึงมีนโยบายที่ ผลักดันใหมีการจัดการความรูทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนมา และมีความพยายามที่จะทําใหการจัดการความรูภายในมหาวิทยาลัยเปนระบบ เปนรูปธรรมที่ชัดเจน โดยไดจัดทําแผนการจัดการความรูขึ้น และไดถายทอดลงไปสูหนวยงานภายใน มหาวิทยาลัย สําหรับการดําเนินการจัดการความรู ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดจัดโครงการ ประชุมเพื่อสรุปแนวทางการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙” โดยนายภาคภูมิ ตันเตชสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับติดตามส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ไดสรุปผลการดําเนินการจัดการความรู ปการศึกษา ๒๕๕๙ และชี้แจง นโยบายและแนวทางการดําเนินงานการจัดการความรู ปการศึกษา ๒๕๖๐ ตามแผนการกำกับติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๕๙ ดังนี้

การส่งผลงานการจัดการความรู้ เข้าประกวดโครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Ku – KM Day” ครั้งที่ ๔
สุดยอดผลงานและนวัตกรรมการจัดการความรู้ ความสำเร็จและความภาคภูมิใจ

         วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้พิจารณาส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมโครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KU-KM Day” ครั้งที่ ๔ ในการประกวดสุดยอดผลงาน “Best KU-KM Awards” ในวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๔ ผลงาน และมีผลงานที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การจัดการความรู้ เรื่อง พัฒนาย่านเมืองเก่าสกล ถนนผ้าครามสู่ความยั่งยืน เจ้าของผลงาน กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การจัดการความรู้ เรื่อง “การพัฒนาเทคนิคการเตรียมสารอิมัลชั่นไข่แดง (egg yolk emulsion)” เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ เจ้าของผลงาน นางสาวเสาวคนธ์ ต่วนเทศ และนางพัฒนา เหมะธุรินทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร รางวัลชมเชยจำนวน ๒ รางวัล คือ การจัดการความรู้ เรื่อง ประสานความคิด ภารกิจเดียวกัน เจ้าของผลงาน หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ งานอำนวยการ กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และ การจัดการความรู้ เรื่อง ITSOLE for Super Service เจ้าของผลงานกองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สรุปผลรางวัลการประกวดสุดยอดผลงานและนวัตกรรมการจัดการความรู้
โครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KU-KM Day ครั้งที่ 4
วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ลำดับที่ ส่วนงาน ชื่อผลงาน รางวัล
1 สำนักทะเบียนและประมวลผล การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน ชนะเลิศ
2 กองบริการกลาง วิทยาเขตกำแพงแสน “การจัดการความรู้โดยใช้ SIAM-PDCA Model ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้านการดูแลสระว่ายน้ำ 1 ” สนามกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รองชนะเลิศอันดับ 1
3 กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร การพัฒนาย่านเมืองเก่าสกล ถนนผ้าคราม สู่ความยั่งยืน รองชนะเลิศอันดับ 1
4 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร การจัดการองค์ความรู้เรื่อง “เทคนิคการเตรียมสารอิมัลชั่นไข่แดง (egg yolk emulsion) เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์” ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา รองชนะเลิศอันดับ 2
5 สถานพยาบาล ควบคุมกระบวนการและควบคุมคุณภาพด้วยการจัดการความรู้ (KM for Process & Quality Control) รองชนะเลิศอันดับ 2
6 คณะเกษตร กำแพงแสน การใช้ประโยชน์จากพลาสมาเพื่อการเกษตร ชมเชย
7 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เลขสารบบอาหารผ่านระบบออนไลน์ ชมเชย
8 กองบริหารทั่วไป วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ประสานความคิด ภารกิจเดียวกัน ชมเชย
9 คณะเกษตร (ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ) ผลงานและนวัตกรรมการจัดการความรู้ข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรีย์2 ชมเชย
10 กองบริการกลาง วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ITSOLE fir Super Service ชมเชย
11 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ การปรับปรุงการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านไอซีทีและเทคนิคการจัดประชุม/จดรายงานการประชุม ชมเชย
12 สำนักทะเบียนและประมวลผล การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน Popular Vote
13 กองบริการกลาง วิทยาเขตกำแพงแสน “การจัดการความรู้โดยใช้ SIAM-PDCA Model ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้านการดูแลสระว่ายน้ำ 1 ” สนามกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน Popular Vote

องค์ความรุู้ที่ได้จากสุดยอดผลงานและนวัตกรรมการจัดการความรู้
  1. การพัฒนาย่านเสืองเก่าสกล ถนนผ้าคราม สู่ความยั่งยืน          ดาวน์โหลดไฟล์
  2. เทคนิคการเตรียมสารอิลมั่ลชั่นไข่แดง (egg yolk emulsion)   ดาวน์โหลดไฟล์
  3. ประสานความคิด ภารกิจเดียวกัน        ดาวน์โหลดไฟล์
  4. IT SOLE for Super Services         ดาวน์โหลดไฟล์

ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานการจัดการความรู้

ประเด็นการจัดการความรู้ องค์ความรู้ที่ได้รับ หน่วยงาน
ด้านการผลิตบัณฑิต
การจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ มีจำนวนรายวิชาที่จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติเกิดขึ้นในทุกหลักสูตร คณะ ทอ.

ด้านการวิจัย

การพัฒนาเทคนิคการเตรียมสารอิมัลชั่นไข่แดง (egg yolk emulsion)”  เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยขององค์กร คณะ ทอ.
การทำสไลด์ถาวรของสาหร่ายน้ำจืดบางชนิด มอสส์ และเฟิร์น ระยะโพรแทลลัส (Prothallus) สำหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยขององค์กร คณะ ทอ.
การผลิตคู่มือการใช้เครื่องวัดพื้นที่ใบ แบบรูปเล่มเอกสารและมัลติมีเดียผ่าน QR Code คู่มือการใช้เครื่องมือวัดพื้นที่ใบ คณะ ทอ.
กระบวนการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ร่วมกับกิจกรรมเสริมการเสรียนรู้ด้วยตนเองทางด้านปฏิบัติการจุลชีววิทยา เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยขององค์กร คณะ ทอ.
การผลิตสื่อการสอนใช้เครื่องมือวัดความเป็นกรด-ด่าง และเครื่องมือวัดการนำไฟฟ้าโดยใช้รหัส QR Code การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยขององค์กร คณะ ทอ.
การผลิตสื่อจำแนกโพรโทซัวจากน้ำตัวอย่าง สำหรับใช้เรียนปฏิบัติการชีววิทยา การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยขององค์กร คณะ ทอ.
การสร้างหน่วยวิจัย (Research Units) มีการสร้างหน่วยวิจัยที่สามารถดำเนินงานได้จริง เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๕ หน่วยวิจัย คณะ ทอ.

ด้านการบริการวิชาการ

พัฒนาย่านเมืองเก่าสกล ถนนผ้าครามสู่ความยั่งยืน พัฒนาศักยภาพขององกรรมการพัฒนาย่านเมืองเก่า สกลนครให้มีความเข้มแข็ง กองบริหารการวิจัยฯ
การจัดการแปลงปลูกเพื่อการเกษตร สามารถบรรลุแผนการบริหารจัดการ การใช้พื้นที่แปลงปลูก กองบริหารการวิจัยฯ

ด้านการบริหารจัดการองค์กร

ความรู้ในศาสตร์แต่ละด้านของคณะและกระบวนการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวนบุคลากรที่มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดกร คณะ ศว.
เทคนิคการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ ผู้ที่มีคุณสมบัติในการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการสามารถจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับการประเมินร้อยละ ๖๐ ของผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด กองบริการวิชาการฯ
การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริหารงานบุคล กองบริหารทั่วไป
ITSOLE for Super Service การจัดการความรู้ ตามระบบ ๑ คนรู้หลายงาน ๑ งานรู้หลายคน กองบริการกลาง
แชร์ :

Comments are closed.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า