มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอบเขตของงาน (TOR) การขอใช้พื้นที่เพื่อร่วมแสดงจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

0

ขอบเขตของงาน (TOR) การขอใช้พื้นที่เพื่อร่วมแสดงจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

แชร์