เรียกดูข้อมูล: Unseen นนทรีอีสาน

Unseen นนทรีอีสาน
0

ดอกไม้บานที่นนทรีอีสาน

…ยามอรุณ รุ่งฟ้า พากลีบสาน ชวนเบิกบาน ล้อลม ชมดินให้ แต่งแต้มดิน แต้มฝัน แต้มพงไพร ดินฉ่ำใจ ดอกไม้บาน พร้อยพราวพง… ……………………………………………… ตามบทกวีข้างต้น ที่ได้กล่า…

Unseen นนทรีอีสาน
0

ลานปรัชญา

เป็นการประยุกต์นำเสาคอนกรีตที่ทำด้วยทรายล้างจากอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)  มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมุ่งเน้นในด้านการใช้เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงภารกิจหลัก 4 ประการของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านการเรีย…

Unseen นนทรีอีสาน
0

หมุดศูนย์กลางวิทยาเขต

การพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทางด้านกายภาพและทางด้านการเรียนการสอนจำเป็นต้องมีหมุดหลักฐาน เพื่อใช้ในการอ้างอิงกำหนดตำแหน่งทางในทางราบและทางดิ่ง ซึ่งแต่เด…

Unseen นนทรีอีสาน
0

ลานอนุสรณ์เครื่องบินเชียงเครือ

พื้นที่สนามบินเก่าเชียงเครือในอดีตได้ถูกพัฒนาเพื่อใช้รองรับภารกิจอื่นนอกเหนือจากเป็นพื้นที่สนามบินตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนาม เช่น พื้นที่ผลิตพืชอาหารสัตว์ โครงการอีสานเขียว เป็นต้น ปัจจุบันพื้นที่สนามบ…

Unseen นนทรีอีสาน
0

หอวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

หอวิทยาเขต ใช้เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาของวิทยาเขต งบประมาณในการสร้าง 26,900,000.00 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 7 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2546 แล้วเสร็จวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2547 ผลิตน้ำประปาได้วันละ 20,000 ลูกบาศก์…

Unseen นนทรีอีสาน
0

พระพิรุณทรงนาค เทพแห่งฝนที่ทรงนำความสมบูรณ์มาให้แก่พืชพรรณธัญญาหาร

พระพิรุณทรงนาคเป็นเครื่องหมายทางราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเป็นเทพแห่งฝนที่ทรงนำความสมบูรณ์มาให้แก่พืชพรรณธัญญาหาร ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ) จึงดำริให้ทุกว…

Unseen นนทรีอีสาน
0

อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ แหล่งท่องเที่ยวสกลนคร

อุทยานบัว สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมบัวพันธุ์ต่างๆ และรองรับการประชุมวิชาการบัวนานาชาติปี พ.ศ.2553 ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นอกจาก…

Unseen นนทรีอีสาน
0

อ่างสกลนคร แหล่งน้ำหล่อเลี้ยงชาวนนทรีอีสาน

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตัวอ่าง ตั้งอยู่ บ.เชียงเครือ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร ขนาดและความจุ 350,000 ลูกบา…

Unseen นนทรีอีสาน
0

ซุ้มประตูพญานาค สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์

ซุ้มพญานาค ซุ้มประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย ได้ออกแบบเป็นรูปพญานาค 2 ตัว ชูสัญลักษณ์ของวิทยาเขตมีประตูทางเข้าและออกกว้างด้านละ 5 เมตร และมีรั้วตามรูปแบบของรั้วที่บางเขน ยาวด้านละ 100 เมตร รั้วโดยรอบพื้นที่…