ผู้เขียน admin

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ประวัติคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จัดตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2543 (ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการจัดตั้งคณะ สำนัก แล…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ประวัติคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จัดตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2543 (ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการจัดตั้งคณะ สำนัก …

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

ประวัติคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จัดตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2543 (ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการจัดตั…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

แนะนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ

แนะนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร บอกเล่าประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ คณะและสาขาวิชา การดำเนินงานต่างๆ

ข่าวสำหรับบุคลากร
0

การจัดการความรู้ (KM)

นโยบายและแนวทางการจัดการความรู้ มก. การดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ ปี ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ม…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

นิสิตจิตอาสาจำนวน 650 คน ร่วมกิจกรรม big cleaning ที่บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุม

นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นิสิตจิตอาสาจำนวน 650 คน ไปร่วมกิจกรรม big cleaning ที่บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุม โดยมี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอกวิลา…

Unseen นนทรีอีสาน
0

สายฟ้าฤดูฝน

ภาพแสงสายฟ้า ช่วงเวลาที่กำลังเปิดพายุในฤดูฝนฟ้าคะนอง ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร บันทึกภาพจากอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มก.ฉกส. ขอบคุณภาพถ่ายจาก คุณธราธิป สีนาทอง : Network Admin งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการ…

ไม่มีหมวดหมู่
0

งานในห้วงเวลา 2558-2560 ที่สภา มก. ขอบคุณทุกอย่างมากครับ

หนังสือขอบคุณจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิบการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 13 และนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28